Sold-

sold-

bump.

bump.

bump.

bumpy

bumpppppp

bumppp

bumpp

bumpp

bumppp

bumppp

bumpy

bump.

Is it delivered to your door?

No, it’s in Jita

bump.

bump.

bumpp

bumpy

bump.