WTS Horizon fortizar

Price is 47B, location near jita. Open to offers.

bumps

bumps

bumps

bumps