WTS komodo Bpc/Vanquisher

WST komodo Bpc: 280b
Located in RF-X7V or Jita 4-4.
WTS Vanquisher: 300b
Located in T5ZI.

Bump :upside_down_face:

Bump!

Mailed

Vanquisher sold!

Bump!

Bump!

Bump!