Regnum Astera is looking for Corporations

!bump

!bump

!bump

!Honkhonk

Bumpy

le bump

Bumpo

Yamete Kudasai

Bumpy

can i get a hoya

!Bump!