WTB 4x Tuvan’s Modified Neutron Blaster Cannon

WTB 4x Tuvan’s Modified Neutron Blaster Cannon, convo or mail please.