WTB 4x Tuvan's Modified Neutron Blaster Cannon

As in subject, 4x Tuvan’s Modified Neutron Blaster Cannon