WTB Unit W Damage Control, Dracila EANM


(IIIIIIIIIIII III) #1

Looking for offers


(Halleflux Equeron) #2

both on sale here


(IIIIIIIIIIII III) #3

le price sir?


(Halleflux Equeron) #4

it’s in the thread where I have them on sale :expressionless:
but, uh, 79b


(IIIIIIIIIIII III) #5

bumpy