Ελληνικό Corp σε Null Sec

Οι Redshift Concepts είναι Ελληνικό Corp ζει σε Null Sec περιοχή . Recruitment is open .

Recruiter Petros Raptis

Discord Channel

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.